Over ons

Korte geschiedenis

LOBO is de geherstructureerde Opleiding van Leraren voor het Nijverheidsonderwijs (OLNO). OLNO was op 1 november 1974 ingesteld, met het doel om leerkrachten op te leiden voor het lager beroepsonderwijs/ nijverheidsonderwijs. In november 1994 was een aanvang gemaakt met de herstructurering en afbouw van OLNO. Met de herstructurering werd beoogd om adequate opgeleide leerkrachten af te leveren voor het beroepsonderwijs, om op die manier kader op te leiden voor het afleveren van gekwalificeerd technisch personeel. Door de herstructurering is in november 1994 een nieuwe opleiding gestart onder de naam Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO) met een nieuw curriculum op modulaire basis. Op 1 november 2002 is LOBO door de toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling bij wet ingesteld. Momenteel valt LOBO rechtstreeks onder de directeur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

Missie

LOBO zal, in samenwerking met partners in het onderwijsveld en het bedrijfsleven, voorzien in de behoefte aan competente leraren die vaardig, vindingrijk en toekomstgericht de beroepsrollen kunnen hanteren, met hart voor hun leerlingen en de beroepspraktijk.

Visie

LOBO is de innovatieve lerarenopleiding beroepsonderwijs, die studenten opleidt/ontwikkelt tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste leraren, die beschikken over maatschappelijk relevante kennis en competenties, zodat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van het beroepsonderwijs.

Doelstellingen

De doelstellingen van de LOBO zijn als volgt gedefinieerd:
- Studenten opleiden voor het lager beroepsonderwijs (LBO) tot competente leraren die vaardig, vindingrijk en  
 toekomstgericht de beroepsrollen kunnen hanteren.
- Studenten uitdagen om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste leraren, door hen in de
 gelegenheid te stellen om te beschikken over maatschappelijk relevante kennis en competenties, zodat ze een bijdrage
 kunnen leveren aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van het beroepsonderwijs.

Onderwijsvormen

De opleidingen van LOBO zijn elk opgedeeld in 12 onderwijsperioden (elk studiejaar bestaat dus uit 4 onderwijsperioden). Elke onderwijsperiode bestaat uit acht (8) collegeweken, een (1) hertentamenweek en een (1) reguliere tentamenweek. De colleges bestaan voor 60% uit theorie (hoorcolleges) en 40% uit praktijk (werkcolleges). In het laatste studiejaar lopen de studenten van LOBO stage op een LBO-school en wordt de opleiding afgesloten door middel van het opstellen van een afstudeerverslag.

Competentiegericht onderwijs (CGO)

Elke opleiding bestaat uit zowel vakinhoudelijke als pedagogische competenties.

Niveau

Alle opleidingen zijn op HBO- niveau. Na het succesvol afronden van de studie, zijn de afgestudeerden volledig bevoegde leerkrachten voor het lager beroepsonderwijs (LBO). Tevens  kunnen zij ook werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven.

Kwaliteitszorg

De Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (LOBO) heeft een streven om “goed” onderwijs te geven, “goede” en “gekwalificeerde” leerkrachten af te leveren aan het beroepenveld. Om dit streven te realiseren moet de kwaliteit van het geheel onderwijs gebeuren en de daarmee samenhangende ondersteunende diensten in acht worden genomen.

Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin LOBO erin slaagt haar doel te bereiken naar tevredenheid van de directie, de overheid, het docenten team, het beroepen veld en de studenten. Kwaliteit wordt in deze opvatting dus bepaald door heldere, aanvaardbare en aanvaarde doelen en door normerende uitspraken. Doelen en normen worden over het algemeen bepaald door de overheid en in specifieke zin door de instelling, in dialoog met relevante groeperingen (o.a. het beroepenveld). Op basis van dit dialoog bepaalt de instelling haar koers, rekening houdend met hetgeen de groeperingen willen, maar niet tot elke prijs daarop aansluitend. De instelling heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.

De afdeling Kwaliteitszorg heeft een cruciale rol om aspecten rakende de kwaliteit van het onderwijs (de dienstverlening) binnen LOBO te identificieren, te evalueren en te rapporteren.

Contact

+597 400733

Lerarenopleiding Beroepsonderwijs
Passiebloemstraat 2 - Zorg en Hoop
Paramaribo - Suriname

Voor suggesties of klachten kunt u ons
klachtenformulier invullen.

info@lobo.sr

We zijn ook te bereiken op social media

LOBO Lerarenopleiding Beroepsonderwijs 2021

Design and Development by Namidi N.V.